Bács-Kiskun megye közművelődésének néhány jellemzője a feladatellátásban résztvevők 2010. évi statisztikai jelentései alapján.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján hozott éves kormányrendeletek szerint a közművelődési feladatellátást alaptevékenységként végző szervezeteknek az un. 1438-es számú nyomtatvány kitöltésével adatszolgáltatási kötelezettségük van. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, illetve jogelődjei megbízása alapján Bács-Kiskun megyében az adatgyűjtést intézetünk koordinálja. E feladat több munka területből és szakaszból áll, a felhívás megfogalmazásától, az adatlapok eljuttatásától, a jelentést kitöltők felkészítésétől kezdve az adatok ellenőrzésén, javításra való felszólításon túl több esetekben az adatbevitelig bezárólag. 2011-ben a megyében 151 adatszolgáltató szervezettel álltunk e feladatkörben kapcsolatban.

 

Adatok a megye közművelődési helyzetéről:

Az 1997. évi CXL. törvény 73, és 76. § (1) bekezdése alapján a közművelődési tevékenységek támogatása a az önkormányzatok kötelező feladata. Az önkormányzat az elvégzendő feladatokat, az ehhez rendelet szervezeti kereteket, forrásokat helyi rendeletében szabályozza, melynek megalkotása, elfogadása a fenti törvény 77. §-a alapján szintén kötelező feladat. A jogszabályi kötelezettség betartása, a normatív állami hozzájárulás szabályszerű elszámolása alapján feltételezhetjük, de a minisztérium által indított szakfelügyeleti vizsgálatok megállapításai meg is állapíthatjuk, megyénk minden településén a feladatellátás – eltérő szervezeti keretek között, különböző tartalommal ugyan, de – biztosított. E rövid bevezető annak a problémának a felvezetését szolgálja hogy noha mind a 120 településen történik valamilyen szintű közművelődési feladatellátás, teljes képet a jelentésekből mégse kapunk., ugyanis a 2010-es évről 151 jelentés elkészült de 100% helyett a megye településeinek 83,2%-ában tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. (19 település nem küldött, vagy nem regisztrálható adatokat adott, köztük van 8 olyan község, amellyel egyébként eseti munkakapcsolatban állunk.)

Az adatszolgáltatók között 44 az önkormányzati intézmény (önállóan, vagy részben önállóan gazdálkodók) 63 helyen maga az önkormányzat szerepel, mint feladatellátó (vélhetően a polgármesteri hivatalhoz integrált szervezeten belül, közösségi színtér működtetésével). Rajtuk kívül 36 társadalmi szervezet, 6 vállalkozás, és kettő, az előzőekbe nem sorolható szervezeti forma működik még a megyében.

2010-ben e szakterületen 243-an dolgoztak teljes munkaidőben, 19-en vállalkozóként, 225-en munkaviszonyban foglalkoztatottként. A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma 189 fő.

A közművelődés által produkált bevétel 2010-ben 2 milliárd 891 millió 820 ezer forint, a kiadás a bevételeknél magasabb 2 977 741 ezer forint volt. A 2010-es év bevételei a 2006-os év 86,7%-át teszi ki!

A bevételek között a saját forrás 19,6%, a fenntartói támogatás 48%. Az összbevételben örvendetesen megnőtt a pályázatokból származó (hazai és Eu-s) források aránya, ez 2010-ben már meghaladta az összes forrás egynegyedét, 25,1%. Az egyéb, nem saját forrás 7,3%-ot tesz ki.

A kiadások között a személyi juttatások egyharmadot tesznek ki (33%), s ez csekély 1%-os csökkenést jelent 2006-hoz képest. A munkaadói járadékok az ötéves viszonylatban csökkentek, most 8,6%-ot tesznek ki. A dologi jellegű kiadások 46,5, a felújításokra jutó ráfordítások az összes kiadás 11, 8%-át teszi ki.

 

A közművelődési tevékenység egyik legfontosabb szakmai mutatója a művelődési közösségek és az ott tevékenykedő emberek száma. 2010-ben 667 közösség dolgozott, s ezek tagjainak száma 12 349 fő. A csoportok havonta legalább 1-2 alkalommal találkoznak (éves átlagban 33-34-szer) és összesen 4 576 alkalommal mutatkoztak be közönség előtt.

A működő klubok, körök, szakkörök száma 532, az ezekben dolgozó tagok száma 88 628 fő. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a közművelődési szervezetek, ha településszámot (120), vagy a megye népességszámat (535 000 fő) nézzük, igen jelentős közösségbázissal és rendszeres látogatói körrel bírnak.

A jelentést készítő szervezetek összesen 1 226 képzést szerveztek, ebből 569-et saját, 657-et partneri együttműködéssel. A képzéseken közel 18 000 fő vett részt. Az intézmények a fenti alkalmakon kívül mint képzést biztosító helyszínek 235 csoportnak biztosították a technikai feltételeket.

Jelentős ismeretterjesztő munka folyik a szervezetekben, az összes (1 893)alkalmon egy év alatt 95 159 résztvevő vett részt.

Az intézmények által szervezett „nagyrendezvények” (kiállítások, művészeti események és szórakoztató rendezvények , ünnepek száma 6 681, az ezeken résztvevők száma 1 317 104 fő.

A szervezetek által nyújtott különféle szolgáltatások: tanácsadás, információnyújtás, programok, projektek előkészítése, stb.) száma 66 319, ezeket összesen 212 066 fő vette igénybe.

Az összes látogatószám a rendszeresen működő közösségek alkalmankénti részvételével együtt 5 612 468 fő, ha rendszeres résztvevőket csak egyszer számoljuk, akkor is meghaladja a 4,5 milliót (4 571 550 fő).