Közművelődési intézményvezető tanfolyam indul

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. A tanfolyamot ajánljuk intézményvezetőknek, aki újra pályázni kívánnak a vezetői beosztásra, valamint közművelődési szakembereknek és leendő intézményvezetőknek.

 

 

A továbbképzési program célja:

A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) b) pontjának történő megfelelés biztosítása, mely szerint közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja.

További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén tudja még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

 

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Költségvetési szervként működő közművelődési intézmények azon intézményvezetői, akik újra pályázni kívánnak az intézményvezetői igazgatói állás betöltésére (jelenlegi igazgatók), valamint akik pályázhatnak a magasabb vezetői megbízásra (jelenlegi szakalkalmazottak).

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:

A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan közalkalmazottak, akik közművelődési szakemberek, vezetők, akik munkakörében szervezési és vezetési feladatok tartoznak.

A továbbképzési program további lehetséges igénybevevőinek köre:

Mindazok, akik az önkormányzatoknál a kulturális, közművelődési szakágazat megyei, helyi irányítói, vezetői, munkatársai, vagy a nonprofit, civil szféra munkavállalói, akik eltérő nagyságú településeken és a szakma különböző feladat ellátású intézményeinek vezetőiként irányítási feladatot látnak el, amelyek kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz.

 

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai végzettség vagy nem szakirányú egyetemi/főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával rendelkező szakképzettség.

 

Egyéb feltétel: a közművelődési intézmény alaptevékenységének megfelelő a közművelődési feladatellátás területén eltöltött legalább három éves szakmai gyakorlat igazolása.

 

 

Az indítandó továbbképzési program csoport/jainak minimális létszáma: 12 fő.

 

A továbbképzési program képzési napjainak száma: 12

 

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 3

I. Vezetési-szervezési ismeretek (30 óra) II. Pénzügyi és gazdasági ismeretek (30 óra)

III. Államháztartási ismeretek (30 óra)

 

Az indítandó továbbképzési program helyszíne, tervezett kezdési és befejezési ideje:

Tervezett időpont:

2011. november végétől (heti 2alkalom, 10.00 órától - 7 tanóra) Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét, Katona József tér 8. I. em. 4-es terem

Képzési paraméterek:

Összóraszám: 90 óra

elmélet: 42 óra (47%)

gyakorlat: 48 óra (53%)

Óratípus:

Előadás : 42 óra (3x14 óra)

Gyakorlat: 21 óra (ebből 3x1 óra teszt)

Egyéni és közös gyakorlat, feladat-megoldás: 15 óra (3x5 óra beadandó írásbeli dolgozat)

Konzultáció: 12 óra (3x4 óra)

Értékelés:

- Mindhárom tantárgyi egység esetén -

 

Írásbeli számonkérés (teszt – 3x1 óra) X

Gyakorlat (beadandó írásbeli dolgozat) X

 

A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei:

 

A részt vevők az egy-egy tantervi egység befejezését követően tanegységenként írásbeli tesztdolgozattal (Tanegységi írásbeli vizsga: 20 tesztkérdés/modul), valamint az otthon elkészített (eredményes tesztdolgozat esetén Programot záró vizsgadolgozat) beadandó írásbeli dolgozatának – tanegységenként legkésőbb az utolsó oktatási napot követő 10. munkanapig történő – leadásával adnak számot a képzés során elsajátított ismereteikről, megszerzett kompetenciáikról.

Meg nem írt, vagy eredménytelen tesztdolgozat esetén a programot záró vizsgadolgozat beadásának határidejéig a résztvevő új tesztet köteles megírni eredményesen. Az első tanegység vizsgakövetelményeinek teljesítését követően folytathatja a további tanegységek óráinak látogatását.

A tantervi egységenkénti szakmai és vizsgakövetelményeinek teljesítését az oktatók értékelik.

 

A tanegységi írásbeli (teszt 3 X 1 óra) vizsga és az egyéni feladatmegoldás (vizsgadolgozat 3 X 5 óra = 15 óra) keretében beadandó záró vizsgadolgozat a képzési összóraszámba be van építve.

A részt vevők eredményes tanegységi írásbeli vizsgákat és záró vizsgadolgozatokat követően nevesített Tanúsítványt kapnak.

 

Az indítandó továbbképzési program teljesítésének követelményei

 

Formai követelmények:

A továbbképzési költség teljes összegének befizetése vagy kettő részletben

A továbbképzésen való jelenlét minimális óraszám 80 %-ának teljesítése

Egyéb formai követelmény:

A résztvevő számára Tanúsítvány akkor adható ki, ha a formai követelményeket a képzés befejezéséig teljesítette.

Az utazási költségek a résztvevőket terheli.

 

Tartalmi követelmények megadott határidőre

3 db max. 8 oldalas elfogadott írásbeli (beadandó) dolgozat elkészítése és beadása

(tantervi egységenként 8-8 oldalas programot záró vizsgadolgozat)

3 db írásbeli záró tesztdolgozat (tantervi egységenként 1-1 db) legalább „Megfelelt”

(elégséges = 70 %) szintű megoldása

 

Egyéb tartalmi követelmény:

- A tantervi egységenkénti szakmai és vizsgakövetelmények „Megfelelt” (elégséges) szintű teljesítése. Az oktatók tanegységenként értékelnek. Megszerezhető minősítések tanegységenként: kiválóan megfelelt - jól megfelelt - megfelelt.

- A résztvevő számára Tanúsítvány akkor adható ki, ha a tartalmi követelményeket a képzés

befejezéséig teljesítette.

 

A résztvevők által kötelezően ismerendő szakirodalom bibliográfiai adatai:

Vezetés-szervezés: Ternovszky: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek Szókratesz 2000.

Pénzügyi és gazdasági ism.-ek: Dr. Sóvágó Lajos: Államháztartás pénzügyei BGF. KVI Főiskolai Kar 2002.

Államháztartási ism.-ek: Koháriné dr. Papp Edit: Államháztartási ismeretek. Perfekt 312/2002.

 

Tervezett jelentkezési határidő: 2011. november 30

 

Részt vételi díj: 74.000-Ft/fő (jegyzetekkel)

 

Jelentkezni az adatfelvételi lapon lehet, melyet visszaküldeni fax-on, e-mailen (bescennelve) vagy postai úton lehet. A jelentkezési lapot a kezdési időpontra kell aláírva, pecséttel ellátva kitölteni.

 

Az akkreditált továbbképzési program társszervező intézménye: BKMÖ Közművelődési Intézete, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. Tel/Fax: 76/481-320

Kapcsolattartó: Haskó Renáta

Tel: 30/22-99-414

Email: tanfolyam@bacskultura.koznet.hu

 

Az akkreditált továbbképzési program intézményi kapcsolattartója: Biczó Miklós

Tel: 06-94/312-535/ 111 mellék Fax: 06-94/312-743

E-mail: biczo.miklos@kulturista.hu

 

 

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja 00000001.adatfelvételi_lap.doc113 KB